Ordlista för företagare

Dubbel bokföring: Bokföringsmetod där varje transaktion registreras på minst två olika konton.

Eget kapital: Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder.

Factoring: En finansieringsmetod där företag säljer sina fakturor till ett factoringföretag.

Factoring utan regress: Factoring där factoringföretaget tar över risken om kunden inte kan betala fakturan.

Fakturabelåning: En typ av factoring där företag belånar sina kundfordringar för att frigöra kapital.

Fakturaköp: Försäljning eller överlåtelse av fakturor till ett finansbolag eller bank.

Företrädaransvar: Ansvar som innebär att en företagsledare kan bli betalningsansvarig för företagets skulder.

Förfallodag: Datumet då en betalning för en skuld ska vara erlagd.

Förköpsförbehåll: Regel i bolagsordningen som ger vissa personer förtur att köpa aktier.

Företagsinteckning: En säkerhetsrätt som gör det möjligt för företag att använda sin rörelseegendom som kreditsäkerhet.

Förtidslösen av lån: Betalning av ett lån i förtid, snabbare än planerat i amorteringsplanen.

Förlikning: En överenskommelse mellan två parter för att lösa en tvist.

Förlagsinsats: Kapitaltillskott från en icke-medlem till en ekonomisk förening.

F-skatt: Skattesystem för företagare som betalar egna sociala avgifter.

Gäldenär: Den part som är skyldig att betala en skuld till en borgenär.

God redovisningssed: Principer för att utföra redovisning enligt gällande lagar och regler.

Goodwill: Det mervärde ett företag har utöver dess konkreta tillgångar, såsom starka kundrelationer och varumärkesvärde.

Grossisthandel: Handel där försäljning sker till andra företag snarare än direkt till konsumenter.

Handelsagent: En person eller företag som förmedlar köp och försäljning av varor eller tjänster för någon annans räkning.

Holdingbolag: Ett företag vars syfte är att äga aktier eller andelar i andra företag.

IBAN (International Bank Account Number): Ett internationellt standardiserat format för bankkontonummer.

Immateriella tillgångar: Tillgångar som inte är fysiska men har värde, som patent och varumärken.

Inkråmsaffär: Köp av ett företags materiella och immateriella tillgångar, men inte företagets administrativa ”skal”.

Inventarier: Anläggningstillgångar med en förväntad livslängd på mer än tre år.

Inventering: Process för att räkna och värdera lager eller andra tillgångar.

Juridisk person: En organisation eller verksamhet som har juridiska rättigheter och skyldigheter.

Kommanditbolag: Företagsform med en eller flera delägare där minst en delägare har begränsat ansvar.

Kontantmetoden: Bokföringsmetod där transaktioner bokförs vid betalningstillfället.

Kreditgivare: En person eller organisation som ger lån eller krediter till andra.

Likviditet: Ett mått på ett företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder.

Multipelvärdering: En metod för att värdera företag baserat på jämförelser med liknande bolag på börsen.

Nyemission: Utfärdande av nya aktier av ett aktiebolag för att öka kapitalet.

Orderfinansiering: Finansiering för att förstärka likviditet och frigöra kapital bundet i en order.

Pant: Egendom som används som säkerhet för ett lån.

Proprieborgen: En typ av borgen där borgensmannen ansvarar för en specifik skuld.

Snabbavveckling: Process för att snabbt och enkelt avveckla ett aktiebolag.